جرثقيل هاي بازويي

جرثقيل هاي بازويي

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۵۳۶ بازدید

جرثقيل ها و تجهيزات وابسته- طبقه بندي- قسمت چهارم: جرثقيل هاي بازوئي

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين طبقه بندي جرثقيل هاي بازوئي، غير از جرثقيل هـاي برجـي،
سيار و ريلي، بر اساس تعداد چرخـه هـاي كـاري كـه در طـول عمـر تجهيـزات و سـازوكارها اجـرا
مي نمايد و فاكتور طيف بار كه وضعيت بارگذاري اسمي را ارائه مي كند، مي باشد.
اين استاندارد براي جرثقيل هاي بازوئي كاربرد دارد.

2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده
شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.در صورتي كه
به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
استفاده از مرجع الزامي زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

2-1 ISO 4301-1: 1986, Cranes and lifting appliance – Classification – Part 1: General.

3 طبقه بندي
جرثقيل با تمام سازوكارهايش بايد مطابق با استاندارد ISO 4301-1 طبقه بندي شود.
راهنماي عمومي طبقه بندي نوعي براي جرثقيل هاي بازوئي در ارتباط با مـصرف آن، در جـدول 1
بيان شده است.
چنانچه طبقه به كار برده شده و حالت بارگذاري شناخته شده نيستند، طبقه بندي بايد با توجه بـه
حداقل ها انجام شود.


دیدگاه خود را بیان کنید