جرثقیل نيم دروازه اي

جرثقیل نيم دروازه اي

جرثقیل نيم دروازه اي

جرثقیل نيم دروازه اي

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۵۳۷ بازدید

1چارچوب كلي تحليل خطر زلزله، توصيههاي كلي در خصوص جمعآوري و پردازش دادههـاي پايـه بـراي شـناخت و
مدلسازي چشمههاي لرزهزا، توسعه مدل لرزهخيزي بر مبناي دادههاي پايه، انتخاب روابـط كاهنـدگي و تشـريح فرآينـد
تحليل خطر احتمالي ،و تعيني بخشهاي اصلي اين راهنما ميباشد. همچنين در پايان به روشهاي تهيه طيـف و انتخـاب
شتابنگاشت پرداخته شده است .
2- -1 محدوده كاربرد
اين راهنما براي ايجاد وحدت رويه در انجام تحليل خطر ويـژه سـاختگاه بـراي پـروژههـاي بهسـازي لـرزهاي و نيـز
پروژههاي مهم ساختماني و صنعتي تدوين شده است . مادامي كه نقشههاي ريز په هن بندي براي گستره كشور بـه صـورت
رسمي ابلاغ نگرديده است، انجام تحليل خطر براي برآورد پارامترهاي طراحي، مانند شتاب مبناي طرح و طيف طراحـي،
لازم است. همچنين، چنانچه شرايط ژئوتكنيكي ويژهاي در ساختگاه حاكم باشد، لازم است با انجـام مطالعـات ميـداني و
تهيه مدلهاي رفتار ديناميكي مناسب، اثر بزرگنمايي خاك را بر روي طيف بدست آمده براي سنگ بستر لحاظ نمود.
3- -1 چارچوب كلي تحليل خطر زلزله
تحليل خطر ويژه ساختگاه مطابق شكل )1-1( شامل چهار گام اساسي است.
شكل -1 - 1 گام هاي اصلي تحليل خطر
4 راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله

1-3-1 - مطالعه لرزهزمينساخت و مدلسازي چشمه هاي لرزهاي
مهمترين هدف در اين گام، مدلسازي چشمههاي لرزهزا (گسلهاي فعال و پهنههاي لـرزهاي) بـراي بـرآورد خطـر در
ساختگاه مورد نظر است. براي اين منظـور لازم اسـت، مطالعـات پيشـين كـه در رابطـه بـا خصوصـيات زمـين سـاختي
چشمههاي فعال و تاريخچه لرزهاي منطقه مورد نظر صورت پذيرفته جمعآوري گردد. افزون بر اين اطلاعات كتابخانهاي،
در صورت نياز به سطح دقيقتري از دادههاي پايه، انجام مطالعات ميداني لازم خواهد بود.
-1-3-2 توسعه مدل لرزهخيزي
با مطالعه سوابق زلزلههاي تاريخي و نيز زلزلههاي دستگاهي (از ابتداي سال 1900 ميلادي)، كاتالوگي بـراي منطقـه
تهيه ميشود. با پردازش مناسب اين كاتالوگ شامل بررسي كامل بودن كاتالوگ در طول زمـان، يكنـواختي مكـاني آن و
حذف زلزلههاي وابسته در كاتالوگ، قابليت اعتماد كاتالوگ افزايش مييابـد تـا بـا اسـتفاده از آن رابطـه بزرگـا - فراوانـي
.آيد بدست
-1-3-3 انتخاب رابطه كاهندگي يا مدل برآورد جنبشهاي قوي زمين
روابط كاهندگي در شمار كليديترين عناصر تحليل خطر بوده و لازم اسـت بـه نحـو مناسـبي انتخـاب شـده و عـدم
قطعيتهاي مربوطه، به نحو مناسبي مدلسازي گردد.
-1-3-4 تحليل خطر احتمالي و تعيني زلزله
با بهرهگيري از يك چارچوب محاسباتي نظاممند، بر مبناي چشمههاي لرزهزا و نيز مدل لرزهخيزي بدست آمده در
مرحله قبل، پارامترهاي مورد انتظار از جنبش زمين در ساختگاه مورد نظر با دو رهيافت احتمالي و تعيني برآورد
ميشود. مراحل انجام هر كدام از دو رهيافت در فصل چهارم ارائه شده است.
در ادامه اين راهنما، بخشهاي فوقالذكر براي انجام تحليل خطر به تفصيل شرح داده خواهد شد.


دیدگاه خود را بیان کنید