جرثقيل هاي سقفي متحرك و پل دروازه اي

جرثقيل هاي سقفي متحرك و پل دروازه اي

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۸۵۹ بازدید

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد، مشخص كردن اطلاعاتي است كه لازم است توسـط افـراد زيـر ارائـه
:شود
الف - توسط خريدار در استعلام يا سفارش خريد يك جرثقيل سقفي متحرك يا جرثقيـل دروازه اي
پلي .
ب - توسط سازنده در پيشنهاد فروش يا تأمين يك جرثقيل سقفي متحـرك يـا جرثقيـل دروازه اي
پلي .
اين استاندارد براي جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي دروازه اي پلي كاربرد دارد .

2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده
شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.در صورتي كه
به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است .
استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
2 -1 استاندارد ملي ايران 10062 سال 1387، جرثقيل ها و وسايل بالابر- مشخصه هاي فني و
مدارك پذيرش

3 اطلاعاتي كه توسط خريدار با استعلام يا سفارش بايد ارائه شود :
خريدار بايد اطلاعات داده شده در پيوست الف را به سازنده ارائه نمايد، تا سازنده بتواند پيشنهاد يـا
تأمين مناسب ترين جرثقيل سقفي متحرك يا جرثقيل دروازه اي پلي و تجهيزات مناسب با وظيفـه
موردنياز و شرايط سرويس را به ارائه كند .

4 اطلاعاتي كه لازم است توسط سازنده ارائه شود :
1 4- اطلاعات فني
اطلاعات ارائه شده توسط سازنده بايد شامل موارد زير باشد :
الف - اطلاعات فني و گواهي هاي آزمون براي جرثقيل به منظـور تسـهيل در نصـب، آزمـودن و بـه
كارگيري مطابق با استاندارد ملي ايران 10062 سال 1387، و اطلاعات مناسب براي دستگاه .
ب - دفترچه دستورالعمل بايد شامل جزئيات سرويس معمول، بازرس و تعمير و نگهـداري جرثقيـل
باشد .
پ - اطلاعات افراشتن، در صورت درخواست .

ابعاد -2 4
سازنده بايد شكل كلي چيدمان را همراه با ابعاد ارائه نمايد، كه نشان دهد الزامات خريـدار از جملـه
محدوديت هاي وضعيتي م سازد


دیدگاه خود را بیان کنید