جرثقيل ها – اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارو تحقيقات صنعتي ايران،مصوب بهمن ماه 1371تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعين، تدوين ونشراستاندارد هاي ملي( رسمي ) ايران را برعهده دارد

موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارو تحقيقات صنعتي ايران،مصوب بهمن ماه 1371تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعين، تدوين ونشراستاندارد هاي ملي( رسمي ) ايران را برعهده دارد

جرثقيل ها – اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۴۴۱ بازدید

آشنايي با موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارو
تحقيقات صنعتي ايران،مصوب بهمن ماه 1371تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعين، تدوين ونشراستاندارد هاي
ملي( رسمي ) ايران را برعهده دارد .
∗ تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف كميسيون فني مركب ازكارشناسان موسسه
صاحب نظران مراكز وموسسات
علمي، پژوهشي ، توليد واقتصادي آگاه ومرتبط انجام مي شود وكوششي همگام بامصالح ملي و باتوجه به شرايط توليدي،
فناوري وتجاري است كه از مشاركت اگاهانه ومنصفانه صاحبان حق ونفع ، شامل توليد كنندگان ، مصرف كنندگان ،
صادركنندگان وواردكنندگان، مراكزعلمي وتخصصي، نهادها ، سازمان هاي دولتي وغيردولتي حاصل مي شود.پيش نويس
استاندارد هاي ملي براي نظر خواهي به مراجع ذي نفع و اعضاءكمسيون هاي فني مربوطه ارسال مي شود. وپس از
دريافت نظرهاوپيشنهادها دركميته ملي مرتبط با آن رشته طرح درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) ايران
چاپ ومنتشر مي شود .
پيش نويس استانداردهايي كه موسسات وسازمانهاي علاقه مند ذي صلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي كنند
در كميته ملي طرح و بررسي ودر صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي (رسمي )چاپ ومنتشر مي شود .بدين ترتيب،
استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه براساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شماره 5 تدوين ودركميته ملي
استاندارد مربوطه كه موسسه استاندارد تشكيل مي دهد به تصويب رسيده باشد .
1 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO )
كميسيون بين المللي
(IEC)الكتروتكنيك 2
4 است وبه عنوان تنهارابط 3 وسازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني( OIML)
كميسيون كدكس
(CAC)غذايي 5
دركشورفعاليت مي كند . درندوين استاندارد هاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي ونياز مندي هاي
خاص كشور ، از آخرين پيشرفت هاي علمي ، فني وصنعتي جهان و استاندارد هاي بين المللي بهره گيري مي شود .
موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مي تواندبارعايت موازين پيش بيني شده درقانون براي حمايت ازمصرف
كنندگان،حفظ سلامت وايمني فردي وعمومي،حصول اطمينان ازكيفيت محصولات وملاحظات زيست محيطي واقتصادي
اجراي بعضي ازاستاندارد هاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشورو / يا اقلام وارداتي باتصويب شوراي عالي
استاندارد، اجباري نمايد. موسسه مي تواند به منظورحفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد
كالاهاي صادراتي ودرجه بندي آن را اجباري نمايد.و همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان ازخدمات
سازمان هاو موسسات فعال، در زمينه آموزش، مشاوره ، بازرسي، مميزي وصدور گواهي سيستم هاي كيفيت ومديريت
زيست محيطي ، آزمايشگاه ها ومراكزكاليبراسيون( واسنجي) وسايل سنجش، موسسه استاندارد اين گونه سازمان ها
موسسات رابراساس ضوابط نظام تاييدصلاحيت ايران ارزيابي مي كند ودرصورت احرازشرايط لازم،گواهي تاييد صلاحيت
با آنها اعطاء و برعملكرد آنها نظارت مي كند. ترويج دستگاه بين المللي يكا هاي كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش، تعيين عيار قلزات گرانبها وانجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاع سطح استاندارد هاي ملي ايران از ديگر وظايف اين موسسه است .


دیدگاه خود را بیان کنید