دريا- كشتيها و فنآوري دريايي

دريا- كشتيها وفنآوري دريايي ـ تجهيزات جرثقيل به آب اندازي قايق هاي نجات

دريا- كشتيها وفنآوري دريايي ـ تجهيزات جرثقيل به آب اندازي قايق هاي نجات

دريا- كشتيها و فنآوري دريايي

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۴۳۸ بازدید

دريا- كشتيها وفنآوري دريايي ـ تجهيزات جرثقيل به آب اندازي قايق هاي نجات

1 اهداف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات كاري، طراحي، ساخت، ايمني، نگهداري و آزمـون تجهيـزات بـه
آباندازي قايقهاي نجات بوسيله جرثقيل مخصوص ميباشد.
اين استاندارد ملي براي تجهيزات به آباندازي قايق هاي نجات بوسيله جرثقيل مخصوص و همچنين براي به
آب اندازي قايق هاي امداد بوسيله جرثقيل مخصوص براي هر نوع كـشتي دريـا پيمـا، شـامل تجهيـزات بـه
آباندازي قايق هاي تندرو در كشتيهاي مسافربري ـ حمل خودرو، كاربرد دارد، لـيكن بـراي تجهيـزات بـه
آباندازي ثقلي قايق هاي نجات قابل استناد نيست. اين استاندارد ملي همچنين براي تجهيـزات مـشابه در
كشتي هاي در حال تردد درآب هاي داخلي به عنوان يك منبع قابل استناد تلقي مي گردد..
يادآوري: ـ هر ماده قانوني در اين استاندار ملي، برا ي تجهيزات به آباندازي قايق هـاي ثقلـي و يـا بـه آب
اندازي قايق ها با جرثقيل مخصوص مورد استفاده قرار مي گيـرد، مگـر آنكـه چيـز ديگـري صـراحتا بيـان
گرديده باشد.
2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است ،كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. به
اينترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشوند. در مورد مراجع داراي تاريخ چـاپ
و يا تجديدنظر، اصلاحيهها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك نيست. لذا بهتـر اسـت كـاربران ذينفـع ايـن
استاندارد، امكان استفاده از آخرين اصلاحيهها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.
در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است . استفاده از
مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است.


3ـ اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاريف ارائه شده در استاندارد ملـي شـماره: ISO 3828 اصـطلاحات و
تعاريف زير نيز به كار ميرود:
1-3
قايق بدون بار
قايقهاي نجات و يا قايق امداد با تجهيزات كامل بدون سرنشين
يادآوري: ـ از اين پس هم قايقهاي نجات و هم قايق هاي امداد با واژه قايق بيان ميگردند.
2-3
قايق نجات سبك
قايق نجات با تجهيزات كامل و خدمه
يادآوري: ـ تعداد نفرات سرنشين درهنگام طراحي مشخص مي شود ،اين تعداد شامل حداقل 2 نفر كه هر كدام وزن متوسط
75 كيلوگرم را دارند، ميباشد.
3-3
قايق نجات با بار كامل
قايقي است كه كاملاً مجهز شده و با يك سري كامل افراد بارگذاري گرديده است.
4-3
جرثقيل مخصوص به آباندازي قايق
سازة اصلي تجهيز به آباندازي قايق ، به همراه ملحقات آن، شامل تجهيزات رها سازي ،ادوات بلند كردن
و رها سازي ،ابزار مهار سازي و وسايل قفل و بند قايق مي باشد
5-3
تجهيزات منفصله
قطعات و مجموعه هايي كه بار قايق را حين بالاو پايين بردن تحمل ميكنند
2 ، قلابهـا 1 مثال ـ طنابهاي جرثقيل ، قرقرههاي دوار، زنجيرهاي معلق، چشميها، حلقههاي اتصال
3 ، مـرور
چفـت و بـستهـا و
ديگر اتصالات غير سازهاي كه بار حاصل از به آباندازي و بازگرداندن قايق ها را تحمل ميكنند. و جزء اتصالات سازه اي شناور
نمي باشد
6-3
دوار قايق نجات
دواريك قايق نجات است ، كه براي به آب اندازي و بازگرداندن قايق نجات بكار ميرود.


1 shackles
2 hooks 3 swivel
7-3
دوار قايق امداد
دوار يك قايق امداد كه براي به آباندازي و بازگرداندن آن قايق بكار ميرود.
يادآوري :ـ از اين پس دوار قايق نجات و دوار قايق امداد بصورت دوار بيان ميشوند.
8-3
حداكثر باركاري
بار وارد بر تجهيزات به آباندازي كه در طي به آباندازي بصورت حداكثر وزن قايقهـاي بـا بـار كامـل كـه
ميتواند به تجهيز به آباندازي انتقال داده شود.
9-3
حداكثر بار از آب گيري
بار وارد بر تجهيزات به آباندازي، در حين از آب گيري قايق با حداكثر وزن مي باشد
يادآوري: ـ براي قايق هاي نجات، وزن قايق نجات سبك ميباشد. براي قايق هاي امداد ، وزن قايق هاي كاملاً بارگذاري شـده
ميباشد. براي قايقهاي نجاتي كه قايقهاي امداد نيز هستند. وزن يك قايق بدون بار به همراه وزن عدة كامل افراد قايق امـداد
(حداقل 6 نفر) ميباشد.
10-3
سبكترين بار به آباندازي
بار وارده برتجهيزات به آب اندازي كه در طي به آباندازي بصورت سبك ترين وزن قايقهاي بدون بار كه
ميتواند به تجهيز به آباندازي انتقال داده شود،.
11-3
حداكثر بارمجاز دوار
حداكثر بار نگه داشته شده بوسيلة طنابهاي جرثقيل در اسـتوانة دوار، در طـي بـه آب انـدازي و بازگردانـدن
قايق، ميباشد.
12-3
بار بالابري دوار
بار نگه داشته شده بوسيله طنابهاي جرثقيل درقرقره دوار، زماني كه يك تجهيـز بـه آبانـدازي حـداكثر بـار
بازگرداندن را بالا ميبرد،.
13-3
حداكثر بار اعمال شده
بار نگه داشته بوسيلة طنابهاي جرثقيل درقرقره دوار، در زماني كه يـك تجهيـز بـه آب انـدازي حـداكثر وزن
قايقهاي كاملاً بارگذاري شده را كه براي آن قابل كاربرد است پايين ميبرد.


14-3
زاويه گذر
زاوية بين جهت باز شدن طناب و صفحة عمود بر محورقرقره ميباشد.
4ـ ساختار
يك تجهيز به آباندازي بطور كلي شامل يك جرثقيل مخصوص مجهز شده به يك دوار ميباشد.
1-4
تركيب جرثقيل مخصوص
يك جرثقيل مخصوص بطور كلي تركيبي از بازوها، قابها، دندههاي آزادسازي و ملحقات ديگر ميباشد.
2-4
طبقهبندي جرثقيل مخصوص
ساختار پايةجرثقيل مخصوص اصولاً بصورت يك جرثقيل ثقلي و جرثقيل نيـروي مكـانيكي بـه روش خـارج
كردن بازوهاي جرثقيل به همراه انواع ديگر ساختار جرثقيلها كه بـا الزامـات ايـن اسـتاندار ملـي مطابقـت
دارند طبقهبندي مي گردد.
3-4
طبقهبندي دوار
نمونه هاي اصلي دوار اصولاً بصورت زير (با ديگر انواع ساختار جرثقيلهـاي مخـصوص كـه بـا الزامـات ايـن
استاندارد ملي تطابق دارند) طبقهبندي گرديده است.
1-3-4- دوارها ميتوانند به صورت هاي زير طبقه بندي شوند:
الف ) دوار بدون سيستم محرك
ب) دوار با سيستم محرك
محرك يك دوار ميتواند الكتريكي، هيدروليكي يا پنوماتيكي (بادي) باشد. دوارهاي بدون سيـستم محـرك
براي استفاده در قايق هاي امداد بكار نميروند.
2-3-4- دوارها همچنين با توجه به هدف كاربرد ميتوانند بصورت:
الف) دوار قايق نجات
ب) دوار قايق امداد
پ) دوارهايي كه براي هم قايقهاي نجات و هم قايقهاي امداد طبقهبندي گرديده اند. ايـن دوارهـا توانـايي
عملكرد همزمان هر دو مورد الف و ب را دارد.
5ـ الزمات
كارآيي 1-5
1-1-5- به آباندازي قايق
1-1-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد قادر به پايين آوردن يك قايق امداد و يـك قـايق بـا بـار كامـل در
موقعيت همراه با يك اختلاف آبخور تا زاوية 10 درجه و با انحراف تا زاوية 20 درجه به صورت ايمن باشد.
2-1-1-5 با وجود الزامات بند 1-1-1-5،تجهيزات به آباندازي براي نفتكشها، شـناورهاي حمـل مخـازن
بزرگتر از 20 درجه بايد قادر بـه پـايين آوردن قـايق هـاي 1 شيميايي و گاز با يك زاوية نهايي انحراف موقتي
بدون بار و با بار كامل در زاوية نهايي انحراف موقتي به سمت قسمت پايينتر كشتي، با در نظر گرفتن خط
آبخور شناور، باشند.
3-1-1-5- يك تجهيز به آباندازي نبايد وابسته به هيج وسيلة ديگر بـه غيـ ر از نيـروي ثقلـي يـا نيـروي
مكانيكي ذخيره شده كه مستقل از نيروي كشتي جهت به آب اندازي قايقي را كـه بـراي آن بـه كـار مـي رود
تامين ميكند، باشد.
4-1-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد قادر به پايين آوردن و متوقف نمودن قايق ها بـصورت كنتـرل شـده
باشد و همچنين سرعتي كه قايق به طرف آب پايين آورده ميشود بايد مطابق با جدول شماره 1 باشد.
جدول 1
وضعيت قايق سرعت پايين آوردن قايق m/s
حد پايين

S
كه در آن S برابربا پايينترين حد سرعت پايين آوردن ميباشد:
H ارتفاع برحسب متر از بالاي جرثقيل مخصوص تا خط آب در شـرايطي
كه كشتي در ملايمترين شرايط دريانوردي است، ميباشد:
حد پايين Sبرابر يك ميباشد. زمانيكه 30 ‹H يا مقدار مورد نياز اجرا باشد
1/3 يا مقدار مورد نياز اجرا
قايق با بار كامل
حد بالا
تنها براي آلات به آباندازي قايق رهايي دادن سريع
حد پايين 0/7S (براي يك قايق رهايي دادن با وزن كمتر از 550 كيلوگرم اين بايـد
قايق بدون بار در جهت اجرا باشد
حد بالا يا مقدار مورد نياز اجراهاي ملي
يادآوري ـ در هنگام محاسبة H،فرض ميشود، جرثقيل مخصوص در حالت سوار بر كشتي قرا رگرفته باشد.

5-1-1-5 براي تجهيزات به آباندازي قايق هاي نجات در كشتيهاي باربري با ظرفيت 20/000 تن و بـه
بالا و براي تجهيزات به آباندازي قايق امداد در همه كشتيها، اينگونه در نظر گرفته ميشود ،كه قايق هـا
بايد قادر به آباندازي بصورت ايمن در يك كشتي در حال حركت وبا سرعت تـا 5گـره دريـايي در آب آرام
باشند.

١
Heel

2-1-5 بازگرداندن قايق ها
1-2-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد قادر به بازگرداندن يك قايق نجات سـبك بارگـذاري شـده يـا قـايق
امداد كاملاً بارگذاري شده بوسيله نيرو از آب به موقعيت جايگيري شده در شرايطي كه كـشتي داراي تـراز
طولي آبخور ميباشد، باشد. هرتجهيز به اندازي قايق امداد بايد به يك دوار داراي سيستم محـرك مجهـز
شود.
2-2-1-5 سرعت بازگرداندن قايق بوسيلةمحرك (در صورت لزوم) بايد مطابق با جدول 2 باشد.
جدول 2
حالت قايق سرعت بازگرداندن قايق بوسيلة نيرو
قايق امداد كاملاً بارگذاري شده › يا = 0/3
قايق نجات سبك بارگذاري شده › يا = 0/05
قايق امداد تندرو كاملاً بارگذاري شده › يا = 0/8

3-2-1-5 هر دوار داراي سيستم محرك بايد همچنـين بـه يـك جعبـه دنـده اصـلي باشـد، كـه قـادر بـه
بازگرداندن قايق نجات سبك بارگذاري شده يا قايق امداد كاملاً بارگذاري شده از آب به موقعيت جـايگيري
مناسب باشد.
4-2-1-5 سرعت بازگرداندن براي دواردستي قايق نجات نبايد كمتر از 0/005 m/s باشد.
قايقها جايگيري -3-1-5
1-3-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد تنها براي يك قايق به كار رود. قايق تعبيه شده بايد هميـشه داراي
حالت آمادگي مداوم قايق هاي به آباندازي باشند.
2-3-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد به صورتي طراحي شود كه بتواند بصورت مـستقيم از محـل تعبيـه
بر روي آن قرار گيرد و به آب انداخته شود، تنها در كشتيهاي مسافربري تجهيز به آباندازي در جايي است
كه قايق ها مجازاست تا يا از محل جايگيري يا عرشه مخصوص سوار شدن و نه هردو بر روي آن سوار شوند.
3-3-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد به صورتي طراحـي و تنظـيم شـود كـه امكـان سـوار شـدن بـراي
سرنشينان به راحتي ميسر باشد. ترتيب وچيدمان يك قايق امداد بايد جهت سوارو پيـاده شـدن و جابجـايي
كافي و ايمن يك تخت حامل بيمار را دارا باشد.
4-1-5 عملكرد تجهيز به آباندازي
1-4-1-5 يك تجهيز به آباندزاي مي تواند بوسيله يك شخص از روي عرشة كشتي به كار انداختـه شـود و
قايق بايد همواره براي فرد مورد نظر در طي عمليات قابل رويت باشد.
2-4-1-5 بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا يك تجهيز به آب اندازي بتواند از موقعيت هاي:از راه دور ، پايينتـر از
موقعيت قايق ، همراه با قايق و يا بدون اينكه يك شخص بر روي عرشه كشتي بماند، به كار انداخته شود.
3-4-1-5 يك تجهيز به آباندازي بايد، تا آنجا كه ممكن باشد، بايـد بتوانـد در شـرايط كـار بـسيار سـرد
(يخبندان) به صورت موثر مورد استفاده قرار گيرد .
4-4-1-5 وسايل به آباندازي يك قايق امداد تندرو بايد به يك وسيلة ميرانندة نيروهاي ناشي از تداخل با
امواج در حالي كه قايق امداد به آب انداخته ميشود يا بازگردانده ميشود، مجهز شود.اين وسيله بايد شامل
يك جسم جاذب ضربه جهت ملايم و مهار كردن نيروهاي ضـربهاي و يـك جـسم ميـرا جهـت بـه حـداقل
رساندن نوسانات، باشد.
5-4-1-5 دوار قايق امداد تندرو بايدعلاوه بر عمل به عنوان وسيلة كشنده خودكار با سرعت بالا از ايجاد
حالت شكم افتادگي در طناب در همه شرايط دريايي كه در آن قـاي ق امـداد تنـدرو بايـد وارد عمـل شـود،
جلوگيريكند.
2-5- طراحي و ساختار
مواد -1-2-5
1-1-2-5 مواد تجهيزات به آباندازي نبايد در طول زمان نصب در كشتي تحت گسترة دمايي هـواي ْ30c-
تا ْ65c+ آسيب ببيند.
2-1-2-5 مواد در معرض آب و هوا بايدعلاوه مقامت در برابر پوسيدگي، مقاوم به خوردگي، مقاوم به فـساد
نيز باشند و نبايد بي چهت تحت تاثير آب شور دريا قرار گيرند . رنگآميزي، رويـه كـاري و ديگـر روشهـاي
محافظت الزاما بايد به كار گرفته شود.
3-1-2-5اجزاء سازه اي بايد از ورقهاي كشتي سازي(با درجه مخصوص) بـا مشخـصه هـاي توانـايي شـكل
پذيري و توانايي جوش پذيري قابل قبول ساخته شده باشند .
4-1-2-5 توصيه مي شود از چدن خاكستري يا مواد ترد و شكنندهء مشابه دوري شـود و همچنـين توصـيه
مي شود دنده هاي دوار از فولاد برشي ماشيني ، برنز يا ديگر مواد مناسب ساخته شود .
اطمينان ضريب 2-2-5
اتصالات ديگر مورد استفاده در ارتباط با تجهيزات به آب اندازي بايد ء جعيه دنده كاهنده ، اجزاء سازه و كليه
حداكثر بار انتقال يافته ، و استحكام نهايي مواد مورد استفاده جهـت سـاخت ، ء با يك ضريب اطمينان بر پايه
مطابق با جدول 3 ، طراحي و انتخاب شود .

جدول 3
نام قسمت ها حداقل ضريب اطمينان
دنده هاي رها سازي ، طناب هاي آويزان از دكل جرثقيل
جهت رها كردن و تسمه هاي
باز گرداندن 1
6
اجزاء سازه اي جرثقيل هاي مخصوص و اتصالات آن 4/5
قسمت هاي دوار 4/5
1 Strops
3-2-5 بازوهاي جرثقيل مخصوص قايق ها
1-3-2-5 حداقل ضخامت ورق فولادي بازوها و قابها و مقاطعي بارويه فولادي نبايد كمتر از 6 mm باشـد
،مگر اينكه مواد مقاوم به خوردگي باشند .
2-3-2-5 جرثقيل هاي مخصوص ثقلي بايد بگونه اي طراحـي شـود كـه لحظـه خـارج شـدن بـراي يـك
و يـك انحـراف در درجـه بازوهاي جرثقيل مخصوص در موقعيت استقرار ، مقابل يك اختلاف آبخوري تـا 10
، بوجود آيد . درجه داخل تا 20
3-3-2-5 هنگاميكه بازوهاي جرثقيل مخصوص كامل در موقعيت خارج از كشتي قرار دارد ، مي تـوان تـا
قايق با اطمينان با كمك سر سره هاي روي عرشهء كشتي ، مقابل يك اختلاف آبخوري تا 10درجـه و يـك
كج شدگي در داخل تا 20 درجه ، به آب انداخته شود .
4-3-2-5 هنگامي كه بازوهاي جرثقيل مخصوص كامل در موقعيت خارج از كشتي قرار دارد ، بايـد فـضاي
كافي جهت اجازه بازگرداندن قايق ها بدون خسارت ، در زاويه 2 درجـه و غلـتش عرضـي5 درجـه ، فـراهم
گردد .
4-2-5 دنده هاي رها سازي
1-4-2-5 زنجيرها ، حلقه هاي زنجير ، حلقه هاي اتصال ، قلاب ها و ديگر دنده هاي رها سـازي بايـد داراي
) باشند . درجه ساني گراد شكل پذيري قابل قبول و مقاوم به ضربه (≥ 27 j در صفر
2 -4 -2 -5 طنابهاي جرثقيل بايد مقاوم به چرخش و از كابل فولادي گالوانيزه باشند .
3 -4 -2 -5 قطر طنابها نبايد كمتر از .10 ميليمتر باشد ،مگر آنكه كه طنابها مقاوم در برابر خوردگي .
4 -4 -2 -5 طنابهاي جرثقيل بايد طول كافي داشته باشند بطوريكه حداقل3 دور از طناب پس از به آب
اندازي از موقعيت جايگيري به داخل آب در حالي كه كشتي در ملايم ترين شرايط دريايي است ، مقابل يك
اختلاف آبخوري تا 10 درجه و كج شدگي به داخل تا 20 درجه ، بر روي استوانه دوار باقي بماند .
و چرخ هاي طناب خور قرقره راهنماي 5 -2 -5 1 قرقره هاي دوران كننده
قايق 2
1-5 -2 -5 قطر در ته شيار چرخ طناب خور قرقره بايد حداقل 12 برابر قطر طناب هاي جرثقيل باشد و
عمق شيار چرخ طناب خور قرقره بايد حداقل 1/5 برابر قطر طنابهاي جرثقيل باشد .
بايد جهت نگهداري طنابهاي جرثقيل در ميان چرخ هاي طناب 2-5 -2 -5 3 وسايلي از قبيل نگهدارنده ها
خور قرقره فراهم شده باشد . فاصله بين نگهدارنده و چرخ طناب خور قرقره بايد كمتر از 3 ميلي متر باشد تا
از متوقف كردن طناب جرثقيل در چرخ طناب قرقره خور جلوگيري شود .
3-5 -2 -5 قرقره هاي دوران كننده قايق بايد قادر به آزاد كردن بازوي جرثقيل ، در صورت كاربرد ، مقابل
كج شدگي كشتي تا 20 درجه يا زاويه نهايي كج شدگي موقتي نفتكش ها ، شناورهاي حامل مواد
شيميايي و گاز با زاويه غلتشي موقتي بزرگتر از20 درجه باشد .
1 Blocks
2 Guide sheave
3 Retainer
6 نفره شده است ،طناب ها جهت ء 4-5 -2 -5 هنگام آزادسازي قايق امدادكه كاملا" مجهز به خدمه
ايمني در صورت بروز خطر توسط قرقره هاي دوار در دسترس قرار گيرد .

مهاربندي لوازم 6 -2 -5
1 -6 -2 -5 جرثقيل هاي مخصوص بايد با لوازم مهاربندي يا تجهيزات معادل آن جهت ايمن كردن قايق ها
در موقعيت جايگيري در زمانهاي عادي مجهز شوند . لوازم مهاربندي بايد به آساني رها شوند و مانع از
عملكرد قايق هاي به آب اندازي نشوند .
2 -6 -2 -5 طناب هاي از جنس رشته هاي فولادي مورد استفاده در تجهيزات مهاربندي بايد يك لايه
محافظتي يا وسائلي شبيه آن جهت حفاظت قايق ها از خراشيدگي داشته باشند .
و لوازم طناب نجات 7 -2 -5 1 لوازم نگه داشتن
2
1 -7 -2 -5 در هنگام سوار شدن از راه عرشه مخصوص سوار شدن ، بايد وسائلي از قبيل لوازم نگهدارنده يا
6 بندهاي محكم كردن
جهت هدايت ونگهداري قايق در كنار عرشه و نگه داشتن آن بصورت مطمئن در
طول سوار شدن سرنشينان فراهم گرديده باشد .
٢-٧-٢-۵ هنگامي كه جرثقيل مخصوص به يك اندازه جزئي قايق نجات احاطه شده را بكار مي برد كه
سري از لوازم بند نجات بايد فراهم گردد ، شامل يك فاصله جرثقيل و حداقل دوطناب . طناب بايد طول
كافي براي رسيدن به آب در كشتي اي كه در شرايط دريا نوردي است و قابليت استفاده تحت يك كج
شدگي تا 20 درجه را داشته باشد .
٣-٧-٢-۵-طنابهاي رشته اي ، ( با جنس الياف ) براي لوازم نگه داشتن وطناب هاي نجات مجاز براي
استفاده مي باشد . در صورتي كه قرقره طناب خور مورد نيازباشد، اندازه ته شيار چرخ قرقره بايد حداقل
۴/۵ برابر قطر طناب فولادي باشد .
قرقره ٨-٢-۵
١-٨-٢-۵ يك دوار از يك قرقره تكي دو نيمه شده يا دو قرقره جدا طراحي مي شود . در موارد وجود دوار
دو يا چند قرقره اي طناب ها بايد به گونه اي جايگيري شوند تا امكان باز و بسته شدن به دور قرقره به
يك ميزان فراهم باشد .
٢-٨-٢-۵ سطوح يك قرقره مي تواند به صورت شياردار يا صاف طراحي گردد . زاويه جابجايي نبايد بيشتر
از ٣ درجه در قرقره هاي صاف و نبايد بيشتر از ۵ درجه درقرقره هاي شيار دار باشد.
٣-٨-٢-۵ قطرقرقره ها نبايد كمتر از ١۶ برابر قطر طناب هاي جرثقيل باشد .
۴-٨-٢-۵ ارتفاع فلنج بايد حداقل١/۵ برابر قطر طناب فراتر از دورترين لايه ، در حاليكه طناب كاملاً و
يكسان به دورقرقره چرخيده است لحاظ شود
1 Bowsing
2 lifeline
ترمز ٩-٢-۵
١-٩-٢-۵ هر دوار بايد مجهز به يك سيستم ترمز، كه قادر به متوقف كردن هنگام سقوط يك قايق كاملاً
بارگذاري شده با حداكثر سرعت پايين رفتن و نگه داشتن آن به صورت مطمئن باشد .
٢-٩-٢-۵ ترمز هاي دستي براي كنترل پايين رفتن قايق ها بايد به گونه اي ترتيب داده شود كه ترمز
هميشه بكار برده شود مگر اينكه متصدي يا مكانيزم فعال شده بوسيله متصدي ، كنترل ترمز را در وضعيت
خاموش نگه داشته باشد .
٣-٩-٢-۵ مجاري سيستم ترمز بايد در مقابل آب و روغن محافظت شود .
۴-٩-٢-۵ ترمز دوار يك قايق امداد تندر و در هنگام كار بايد داراي عملكرد تدريجي باشد . هنگاميكه قايق
امداد تندر و در سرعت كامل به پايين آورده مي شود و ترمز سريعاً بكار گرفته مي شود ، نيروي ديناميكي
اضافي موجود در طناب هاي جرثقيل ناشي از تاخير نبايد از 5 درصد باركاري تجهيز به آب اندازي
بيشترشود .
10 -2 -5 قانون كاهش سرعت
يا ديگر وسايل مناسب جهت كنترل سرعت در هنگام ١-١٠-٢-۵ 1 يك دوار بايد به يك كلاچ گريز از مركز
پايين آمدن قايق ها مجهز شود به گونه اي كه بتواند با الزامات بند 4 -1 -1-5 انطباق داشته باشد .
٢-١٠-٢-۵ وسايل كنترل سرعت پايين آمدن بايد به طور مستقيم به دنده هاي اتصال متصل گردد و بايد
به صورت خودكار قادر به كنترل سرعت پايين آمدن در طي به آب اندازي قايق باشند .
محرك تجهيزات ١١-٢-۵
١-١١-٢-۵ محرك هاي الكتريكي و تجهيزات كنترل بايد با الزامات استاندارد : IEC 60092 انطباق داشته
باشند . ملحقات واقع بر روي عرشه بايد مطابق با استانداردIEC 60529,IP56و / يا مطابق با درجه متناسب
حفاظت در كار و محيطي كه آنها نصب مي شوند ، باشند .
2 -11 -2 -5 محركهاي هيدروليكي و سامانه كنترل آن بايد با الزامات استاندارد:ISO4413 مطابقت داشته
باشد . فشارهاي اسمي سيستم بايد با الزامات استاندارد ISO2944 انتخاب گردد و محرك بايد بصورتي قابل
قبول در فشاري برابر 10 درصد زير فشار نامي آن انتخاب شده و يا منطبق با كارايي مشخص شده در
جدول 2 از بند 2 -2-1-5 اين استاندارد ملي عمل كند .
12 -2 -5 دنده هاي دستي
1 -12 -2 -5 هر دوارمجهز به سيستم محرك بايد به يك دنده دستي كه قادر به بازگرداندن قايق ها است
مجهز شود . بكار گيري دنده دستي با استفاده از يك دستگيره محكم يك چرخ كه مي تواند آزادانه بر روي
محورش بچرخد مجاز مي باشد .
2 -12 -2 -5 شعاع گردش دستگيره ها يا چرخ ها نبايد بيش از 500 mm باشد . نيروي براي عمل دستي
نبايد به ازاي هر شخص بيش از 160 N باشد . نيروي بكار رفته جهت مهار مجاز است بيشتر باشد .
1 Centrifugal Clutch
3 -12 -2 -5 دوارها بايد بگونه ايطراحي شوند كه طناب هاي جرثقيل بصورت دستي بتوانند در حالتي كه
بار بر روي قرقره وجود ندارد بسته شوند .
13 -2 -5 دوارهاي قايق هاي امداد تندرو
دوارتجهيز به آب اندازي قايق هاي امداد تندرو بايد به يك وسيله مخصوص جهت ايجاد مانع شكم
افتادگي در طناب جرثقيل در همه شرايط دريايي كه قايق امداد تندرو بايد وارد عمل شود ، مجهز شوند .
14 -2 -5 به آب اندازي كنترل شده در موقعيت درون قايق ها
اگر پايين آمدن قايق ازدرون قايق بوسيله يك سيستم كنترل فراهم شده بوسيله يك قرقره كمكي بر روي
دوار كنترل شود ، توصيه مي شود نكات زير بعد از نصب تجهيزات مد نظر قرار گيرد .
1-14 -2 -5 جنس سيم كنترل بايد جهت غلبه بر اصطكاك حاصل از قرقره هاي مختلف بر روي سيم
كنترل ، در حال چرخش قايق از موقعيت جايگيري به محل سوار شدن ، داراي استحكام كافي باشد .
2-14 -2 -5 امكان عمل كردن ترمز دوار از داخل قايق بايد وجود داشته باشد . ترمز دوار نبايدتحت تاثير
انبساط احتمالي در سيم كنترل قرار گيرد .
3-14 -2 -5 طول كافي از سيم كنترل بايد در قايق ، در طي همه مراحل پايين آمدن ، فراهم باشد .
4-14 -2 -5 وسايلي بايد جهت نگه داشتن انتهاي آزاد سيم كنترل در قايق تا زماني كه قايق ازتجهيز به
آب اندازي بوسيله متصدي جدا مي گردد ، فراهم گردد .
عملياتي وسيله 15 -2 -5
1 -15 -2 -5 كليه وسايل عملياتي از جمله چرخها ، دكمه هاي فشاري يا اهرم ها بايد بطور واضح و ثابت
علامت گذاشته شود تا اهدافشان ، نوع عملكرد ، جهت بالا بردن يا بازگرداندن قايق ها بصورت دستي
مشخص گردد .
2 -15 -2 -5 كليه وسايل عمليات بايدطوري مجهز شوند تا بصورت خودكار به موقعيت توقف برگردند .
روانكاري16 -2 -5
1-16 -2 -5 دوارهاي انتقال همراه با يك مخزن روغن متصل يا ديگر وسايل روغنكاري كافي، بگونه اي به
اندازه كافي كليه ياتاقانها و دنده ها در صورت لزوم روغن كاري شوند ، طراحي شوند .
2-16 -2 -5 دوارها بايد به يك وسيله جهت كنترل ميزان روغن كاري مجهز شوند . علاوه بر آن ، بايد يك
دفتر چه راهنماي روغن كاري جهت شناسايي روان سازهاي مناسب براي دوار فراهم گردد .
ايمني 3 -5
1-3 -5 يك گلاچ و دنده يا وسيله مناسب ديگري بايد فراهم گردد، تا اطمينان حاصل شود كه موتور دوار
در طي پايين آمدن ثقلي از مانع آزاد شده است .

2-3 -5 دوارها بايد به يك ضامن يا وسيله مناسب ديگري مجهز شوند، تا اطمينان حاصل شود كه دنده
دستي يا چرخ ها نبايد بوسيله قطعات متحرك دوار در زمانيكه قايق به پايين آورده مي شود يا زمانيكه آن
با نيرو آويزان شده است ، چرخانده شود .
3-3 -5 در صورت لزوم ، طنابهاي جرثقيل موجود در بالاي سطح عرشه بايد بطور مناسب جهت حفاظت از
آسيب ديدگي محافظت شوند .
4-3 -5 در جايي كه بازوهاي جرثقيل مخصوص بوسيله نيرو بازگردانده مي شوند ، وسايل ايمني بايد تعبيه
شده باشد كه بطور خودكار نيرو را پيش از آنكه بازوهاي جرثقيل مخصوص به گيره ها برسند تا بتوانند مانع
فشاربيش از حد به طنابها يا جرثقيل ها گردند ، قطع نمايد ، مگر انكه واحد محرك جهت جلوگيري از چنين
فشار بيش از حددر نظر گرفته شده طراحي شده باشند .
5-3 -5 بازوهاي جرثقيل در شرايط مهار بايد بوسيله وسيله مناسبي نگه داشته شوند بطوريكه جرثقيل
بتواند به آساني آماده گردد . بازوها نبايد تنها بوسيله جرثقيل نگه داشته شود .
6-3 -5 در صورتيكه بلوك هاي سنگين طناب باعث ايجاد خطر شوند ، بايد مسير هاي بازگرداندن
مخصوص جهت هواي نامساعد جهت اطمينان فراهم گردد .
نگهداري 5-4
1-4 -5 يك تجهيز به آب اندازي بايد بگونه اي طراحي شود، كه كمترين ميزان نگهداري را در حالت عادي
نياز داشته باشد.
2-4 -5 كليه بخش هاي نيازمند به تعميرات دوره اي بوسيله خدمه كشتي، بايد به آساني قابل دسترس و
براحتي نگهداري شوند . كليه محل هاي روغنكاري شده بايد مرتبا" كنترل و روغنكاري شوند .
3-4 -5 يك سري كامل از دستورالعمل هاي نگهداري صادره بوسيله سازنده بايد در كشتي جهت استفاده
كليه متصديان حاضر در بازرسي ، نگهداري، تطبيق و تنظيم تجهيزات به آب اندازي ، موجود باشند .
4-4 -5 توصيه مي شود كه بازرسي هاي هفتگي و ماهانه و تعميرات عادي همانگونه كه بوسيله سازنده
تعيين گرديده است ، تحت نظارت مستقيم يك افسر ارشد كشتي ، مطابق با آموزش هاي ارائه شده بوسيله
سازنده ، اداره شود .
5-4 -5 يك تجهيز به آب اندازي بايد در معرض آزمون دقيق در بازرسي هاي سالانه قرار گيرد . به محض
تكميل آزمون ، بايد تحت يك آزمون ديناميكي ترمز دوار در حداكثر سرعت پايين آمدن با سبكترين بار به
آب اندازي قرار گيرد ، در حالتهاي خاص در فاصله هاي كمتر از 5 سال ، آزمون بايد با 1/1 برابر حداكثر بار
كاري دوار انجام گيرد .
6-4 -5 توصيه مي شود كليه بازرسي ها ، انجام خدمات و تعمير ،به جز بازرسي هاي هفتگي و ماهانه و
نگهداري عادي ، بوسيله نماينده سازنده يا يك شخص متناسبا" آموزش و گواهي شده بوسيله سازنده
براي كاري كه بايد انجام گيرد ، اداره شود .
7 -4 -5 طنابهاي جرثقيل مورد استفاده در به آب اندازي بايد در فاصله هاي زماني كمتر از 30 ماه انتها به
انتها برگردانده شود و در صورت لزوم بدليل فساد طنابها يا در فاصله هاي زماني كمتر از 5 سال ، يا هر
زمان كه زودتر اتفاق بيافتد ، تعويض گردد.
8 -4 -5 امور اجرايي آنگونه كه در 7-4-5 مورد نياز مجاز است است ، بازرسي دوره اي طنابها و تعويض آنها ،
در صورت لزوم ، به هنگام فساد يا در فاصله هاي زماني كمتر از 4 سال ، هر كدام كه زودتر اتفاق بيافتد ، را
بپذيرد.
9 -4 -5 يك تجهيز به آب اندازي بايد مجهز به يك ٔ صفحه نشان دهنده دستورالعمل عملكرد و نگهداري كه
واضح و مصور است باشد.
10 -4 -5 يك تجهيز به آب اندازي بايد مجهز به يك وسيله جهت آزاد سازي دنده رها سازي براينگهداري و
تعمير باشد .
6 روش هاي آزمون
1-6آزمون لوازم رها سازي
آزمون لوازم رها سازي در جدول 4 مشخص گرديده است .

جدول 4
آزمون بار آزمون فرآيندآزمون معيارهاي پذيرش
عدم مشاهده تغيير شكل
دائمي و آسيبي .
تحمل كردن بار آزمون به
مدت حداقل 5 دقيقه
بار اعمال شده بوسيله لوازم
رها سازي تحت آزمون : 2/2
برابر حداكثر بار كاري
آزمون ايستايي

2-6 آزمون دوار
1-2-6آزمون نمونه اصلي دوار در جدول 5 مشخص گرديده است .

جدول 5
رديف آزمون بار آزمون فرآيندآزمون معيارهاي پذيرش
شروع آرام و توقف ، عملكرد راحت ، بدون
پديده
افزايش دماي غير عادي ، صدا ، از ء
داخل قفل شدن ، سفتي روغن
اجرا براي مدت 10 بار
بازگرداندن دستي بار آزمون به يك
ارتفاع 1 متر(حداقل دو مرتبه)
آزمون بدون 0
بار

1

اجرايي آرام با عملكردي آسان ، خوب كار
كردن ترمز ، تطابق داشتن سرعت بالابري
يا معادل ، با الزامات جدول 2 از بند 1-5-
2-2
بالا بردن بارآزمون تا ارتفاع كافي ،
اندازه گيري سرعت با لابري (حداقل دو
مرتبه)
بار بالابري
دوار
آزمون
بالابري با
نيرو (در
صورت
كاربرد)


2
كار كردن ترمز ها ، تطابق داشتن سرعت
پايين آمدن يا معادل با الزامات جدول يك
4-1-1-5 بند از
از كار انداختن ترمز به همراه بار آمايش
در ارتفاع كافي ، اندازه گيري سرعت
ء پايين آمدن زمانيكه بار در يك فاصله
3 الي 4 قرار دارد.
حداكثر بار
اعمالي
آزمون پايين
آوردن

3

6-2-6آزمون هاي حين توليد براي دوار در جدول 6 مشخص گرديده است .
جدول6
رديف آزمون بار آزمون فرآيندآزمون معيارهاي پذيرش
1 آزمون بدون بار مشابه رديف يك از جدول 5
2 آزمون بالا بري با
محرك
مشابه رديف دو از جدول 5
3 آزمون پايين
آوردن
بار نگه داشته شده بوسيله
طنابها در استوانه دوار در
زمان بار گذاري قايق كاملا"
بارگذاري بدون قايق
بار نگه داشته شده بوسيله
طنابها در استوانه دوار در زمان
بار گذاري قايق بدون ارگذاري
از كار انداختن ترمز و پايين
آوردن بار آزمون در ارتفاع
كافي . اندازه گيري سرعت
پايين آوردن در زمانيكه بار در
قرار 4 m الي 3 m حداقل
دارد . (حداقل دو مرتبه )
كار كردن ترمز ها ،
تطابق سرعت پايين
آمدن يا با الزامات جدول
4-1-1-5 بند از 1
پس از ترمز ك كار كردن ترمز ها ، پايين
آمدن بار آزمون بايد كمتر از 1 m باشد .
از كار انداختن ترمز به همراه بار آزمون
در ارتفاع كافي. متوقف شدن بوسيله
بكارگيري ترمز بطور سريع در زمانيكه
سرعت پايين آمدن به حداكثر مي رسد
و بار در فاصله حداقل 3 قرار
دارد(حداقل دو مرتبه)
تكرارآزمون ، مرطوب كردن سطح
ترمز در صورتي كه ترمز در معرض آب
و هوا قرار داده مي شود.
برابر 1/1
حداكثر بار
كاري دوار
آزمون ترمز

4
قادر به نگهداشتن بار بوسيله دوار . عدم
مشاهده تغيير شكل و آسيبي كه بر كارايي
موثر باشد.
آويزان كردن بار آزمون بر روي طناب از
استوانه ، نگهداشتن ء خارجي ترين لايه
ترمز براي حداقل يك دور كامل استوانه
پس از آنكه بار به پايين آورده شود.
برابر 1,5
حداكثر بار
كاري دوار
آزمون
ايستايي


5
عملكرد آرام با استفاده از دست منطبق با
2-12-2-5بند الزامات
بازگرداندن بار آزمون با استفاده از
دست به ارتفاع ا متر
بار بالابري
دوار
آزمون
بالابري
دستي(1)

6
عملكرد آرام با استفاده از دست منطبق با
الزامات بند 2-12-2-5 و سرعت بالابري
منطبق با الزامات طراحي.
در صورتيكه دوار براي بازگرداندن سريع
طراحي گرديده است ، بازگرداندن بار
آزمايش با استفاده از دست بصورت
سريع
برابر 1,5
وزن
لوازم ء كليه
رهاسازي
آزمون بالا
بري دستي
(2)

7
قطعات ء باز كردن دوار و بازرسي كليه عدم مشاهده تغيير شكل دائمي و آسيب
موجود در آن
باز كردن
دوار

8

4 آزمون ترمز 1/1 برابر بار محاسبه شده
دوار در زمان بارگذاري يك
قايق كاملا" بارگذاري شده
از كار انداختن ترمز و پايين
آوردن بار آزمايش كه در
ارتفاع كافي قرار دارد . متوقف
كردن با بكار گيري ترمز بطور
سريع در زماني كه سرعت
پايين آمدن به حداكثر مقدار
مي رسد . يك فاصله
سرتاسري حدااقل 3 m
(حداقل دو مرتبه )
كار كردن ترمز ها ،
پايين آمدن يار بايد
كمتر از 1m باشد .
5 آزمون ايستايي مشابه رديف5 از جدول 5

3-6آزمون تجهيزات به آب اندازي
1 -3-6آزمون نمونه اوليه تجهيز به آب اندازي در جدول 7 مشخص گرديده است .
2 -2-6 شرايط آزمون توليد دوار در جدول6مشخص شده است .
3-6 شرايط آزمون تجهيزات به آب اندازي
1 -3-6 شرايط آزمون نمونه اوليه دوار در جدول 7 مشخص گرديده است .

جدول 7
رديف موارد مورد
آزمون


بار آزمون فرايند آزمون
شبيه سازي روش عمل
شرايط
در كشتي
معيار پذيرش
1 آزمون به آب
اندازي 1
سبكترين بار به
آب اندازي
تراز طولي كشتي حركت دادن بازو از محل
جايگيري به موقعيت كاملا"
خارج كشتي و سپس پايين
آوردن بار آزمون (حداقل دو
مرتبه )
حركتي پايدار و آرام –
عدم مشاهده خسارت
2 آزمون به آب
اندازي 2
سبكترين بار به
آب اندازي
كج شدگي در داخل
با زاويه 20 درجه


حركت دادن بازو از
محل و اختلاف
جايگيري به موقعيت
آبخور 10 درجه خارج
كشتي و سپس پايين
آوردن بار آزمون (حداقل
دو مرتبه )
حركتي پايدار و آرام –
عدم مشاهده خسارت
3 آزمون حداكثر بار تراز طولي كشتي بالا بردن بار آزمون سپس كار كردن عادي – عدم
بازگرداندن بازگرداندن آوردن بازو از موقعيت كاملا"
خارج كشتي به محل
جايگيري (حداقل دو مرتبه )
مشاهده تغيير شكلي
موثر بر عملكرد
4 آزمون ترمز
1
1/1 برابر حداكثر
بار كاري
تراز طولي كشتي حركت دادن بازو از محل
جايگيري به موقعيت كاملا"
خارج كشتي و سپس پايين
آوردن بار آزمون (حداقل دو
مرتبه )
كار كردن عادي – عدم
مشاهده تغيير شكلي
موثر بر عملكرد

5 آزمون ترمز 1/1 2 برابر حداكثر
بار كاري
كج شدگي در داخل
با زاويه 20 درجه
حركت دادن بازو از محل
موقعيت با آبخوري 10
درجه خارج كشتي و
سپس پايين آوردن بار
آزمون (حداقل دو مرتبه
(
كار كردن عادي – عدم
مشاهده تغيير شكلي
موثر بر عملكرد
6 آزمون ترمز 1/1 3 برابر حداكثر
بار كاري
تراز طولي كشتي حركت دادن بازو از محل
جايگيري به موقعيت كاملا"
خارج كشتي و سپس پايين
آوردن بار آزمون و بكارگيري
ترمز ولي توقفي تدريجي
(حداقل دو مرتبه )
نيروي ديناميكي ايجاد
شده در طناب نبايد از
0/5 برابر بار آزمون
تجاوز نمايد .
7 آزمون
ايستايي 1
2/2 برابر حداكثر
بار كاري
كج شدگي در داخل با آويزان كردن بار آزمون برروي
بازو. ( خاررج از دوار 0 درجه زاويه 20
وترمز)
در موقعيت كاملا" خارج از
كشتي و سپس تاب دادن بار
0 در طول طول يك زاويه 10
به هر طرف عمود در نيروي
مورد نظر و صفحه پاشنه براي
دو دور
عدم مشاهده تغيير كل
و خسارتي موثر بر
عملكرد
8 آزمون
ايستايي 2
2/2 برابر حداكثر
بار كاري
كج شدگي به خارج با
0 درجه زاويه 20


آويزان كردن بار آزمون
برروي بازو ( خارج از
دوار وترمز) در موقعيت
كاملا" خارج از كشتي
در طول طول يك زاويه
به هر طرف 0 درجه 10
عمود در نيروي مورد
نظر و صفحه پاشنه براي
دو دور
عدم مشاهده تغيير
شكل و خسارتي موثر بر
عملكرد
9 آزمون
ايستايي 3
2/2 برابر حداكثر
بار كاري
كج شدگي به خارج با آويزان كردن بار آزمون
برروي
بازو ( خاررج از دوار وترمز) 0 زاويه 20
در موقعيت كاملا" خارج از
كشتي و سپس تاب دادن بار
0 در طول طول يك زاويه 10
به هر طرف عمود در نيروي
مورد نظر و صفحه پاشنه براي
دو دور
عدم مشاهده تغيير
شكل و خسارتي موثر بر
عملكرد
10 آزمون
ميدانندگي
و كششي
برابر 1/1
حداكثر بار كاري
تراز طولي كشتي پايين آوردن و بازگرداندن بار
آزمون در موقعيت كاملا"
خارج از كشتي با توقفي تيز
و دو برابر در حالتي از درياي
هموار با يك نيروي 6 Bft و
يك ارتفاع قابل توجه
حداقل 3 m يا يك شرايط
شبيه سازي شده
عملكرد قابل قبول وسيله
از جهت ميرانندگي
نيروها و نوسانات .
عملكرد قابل قبول ترمز
دوار در كشتي با سرعت
بالا .
ياد آوري – موارد 6 و 10 آزمون ها براي تجهيزات به آب اندازي قايق امداد تندرو مي باشد .

2 -3-6 آزمون توليد تجهيزات به آب اندازي در جدول 8 مشخص گرديده است .
جدول8
رديف نوع آزمون

بار آزمون فرايند آزمون
شبيه سازي روش عمل
شرايط
در كشتي
معيار پذيرش

1 آزمون به
آب اندازي
مشابه رديف1 از جدول 7.
2 آزمون
بازگرداندن
مشابه رديف 3 از جدول 7.
3 آزمون ترمز مشابه رديف 4 از جدول7
4 آزمون
ايستايي
برابر 2/2
حداكثر بار
كاري
تراز طولي كشتي آويزان كردن بار آزمون بر
روي بازو در موقعيت
كاملا" خارج از كشتي به
مدت 5 دقيقه
عدم مشاهده تغيير
شكل و خسارتي موثر
بر عملكرد


7 كد بازرسي
بازرسي تجهيزات به آب اندازي شامل بازرسي نمونه اصلي و بازرسي خط توليد مي باشد .
1-7 بازرسي نمونه اصلي
1 -1 -7 بطور كلي ، بازرسي نمونه اصلي بايد براي يكي از موقعيت هاي زير انجام شود .
الف – ارزيابي توليدات جديد يا توليدات جاري ساخته شده بوسيله سازنده اي ديگر .
ب – بهينه سازي سازه ، مواد و فرايند ، كه ممكن است پس از قرارگيري در خط توليد در كار توليد موثر
باشد .
پ – يك تفاوت فاحش بين نتيجه بازرسي نمونه توليدي و نتيجه بازرسي نمونه اصلي قبلي وجود داشته
باشد .
ت – به تقاضاي سازمان ناظر اجرايي ملي جهت تاييد .
2 -1-7 دوارها ودنده هاي رها سازي بايد بصورت جداگاه پيش از آنكه بازرسي نمونه اصلي تجهيز به آب
اندازي انجام شود ، بازرسي گردد .
3 -1-7 موارد مورد آزمون ، فرايند و معيار پذيرش بازرسي نمونه اصلي براي دنده هاي رها سازي در جدول
4 مشخص گرديده است . موارد مورد آزمون ، فرايند و معيار پذيرش بازرسي نمونه اصلي براي دوار در جدول
5 مشخص گرديده است . موارد مورد آزمون ، فرايند و معيار پذيرش بازرسي نمونه اصلي براي آلات به آب
اندازي در جدول 7 مشخص گرديده است .
2-7 بازرسي توليد
1 -2-7 هرتجهيز به آب اندازي بايد يك آزمون خط توليد در كارگاهاي توليدي را تحمل كند . هر چند
كه اين كارخانه آزمون هاي نمونه اصلي راانجام داده باشد.
2-2-7 دوارها ودنده هاي رها سازي بايد بصورت مجزا پيش از آنكه بازرسي نمونه اصلي تجهيزات به آب
اندازي انجام شود، بازرسي گردند .
3 -2-7 موارد تحت آزمون ، فرآيند و معيار پذيرش بازرسي توليد دنده هاي رها سازي در جدول 4 مشخص
شده است . موارد مورد آزمون ، فرايند و معيار پذيرش بازرسي توليد دوار در جدول 5 مشخص گرديده است
. موارد مورد آزمون ، فرايند و معيار پذيرش بازرسي نمونه اصلي براي تجهيزات به آب اندازي نيز در جدول
7 مشخص گرديده است .
8 علامت گذاري
1 -8علامت گذاري بايد واضح ، روشن،مقاوم در برابر خوردگي و بصورت ثابت نصب شده باشد .
2 -8 هرتجهيز به آب اندازي بايد داراي نشانه هاي زير باشد :
الف – نام محصول ؛
ب – مدل محصول ؛
پ – نام و آدرس سازنده ؛
ت – بار مجاز براي دوار و وزن براي قايق كاملا" بارگذاري شده ؛
ث – شماره سريال محصول ؛
ج – تاريخ ساخت ؛
چ – علامت انجام بازرسي ؛
3 -8 علاوه بر آنچه در بند: 2 -8 آورده شده ؛ هروسيله به آب اندازي بايد با اطلاعات مورد تاييد علامت
گذاري شود .


دیدگاه خود را بیان کنید