جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

چهار‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۴۴۷ بازدید

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين چيدمان، الزامات و جهت جابجائي كنتـرل هـاي اصـلي بـراي
جرثقيل هاي متحرك، دكلي، گردان، اتاقك رانندگي و بالا و پائين برنده بار، مي باشد .
اين استاندارد براي جرثقيل هاي سقفي متحرك ،عرضـي وگـردان و جرثقيـل هـاي پـل دروازه اي
تعريف شده در استاندارد ISO 4308-1 كاربرد دارد .

2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده
شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.در صورتي كه
به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع الزامي زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

2-1 ISO 4306-1, Lifting appliances- Vocabulary- Part 1: General.
2-2 ISO 7752-1, Lifting appliances- Controls- Layout and characteristics- Part 1:
General principles.

3 الزامات عمومي
1 3- كنترل هاي اصلي براي جرثقيل بايد منطبق با الزامات اسـتاندارد ISO 7752-1 بـه اسـتثناء
آنچه كه در بتند يا 3-2 دآوري شده است .

2 3- نيروهاي اهرم بايد با توجه به وظيفه دستگاه باشد. مقادير زير توصيه مي شود :
الف - اهرم هاي دستي
- جلو / عقب 60 نيوتن
- راست / چپ 40 نيوتن
ب - پدال هاي پائي 150 نيوتن
4 چيدمان كنترل اصلي
كنترل ها براي جرثقيل سقفي متحرك و پل دروازه اي، چنانچه قابل كاربرد باشد، بايد شـكل 1 يـا
شكل 2 در اطراف و جلوي راننده چيده شوند .


دیدگاه خود را بیان کنید