محصولات

شركت صنعتي جرثقيل ايران ساخت

شركت صنعتي جرثقيل ايران ساخت

ساخت و توليد جرثقيلهاي :
1- سقفي
2- دروازه ای
3-نیم دروازه اي
4- بازویی
5- گردان
6- بندری
7- زرافه ای
8- سازه های سنگین صنعتی