پروژه ها

تست

متای فارسی پیشفرض

در زير اسامي بعضي از مشتريان اين شركت آمده است :

1-كارخانجات ذوب آهن
2- صنایع فولاد
3- صنایع سیمان
4- صنایع خودرو
5- صنایع ریلی
6- صنایع کشتی سازی
7- صنایع هوایی